Χ

슈프리마(Suprema) > 제품소개

본문 바로가기

HOME > 제품소개 > 슈프리마(Suprema) > 제품소개

슈프리마(Suprema) > 제품소개

쇼핑몰 검색

슈프리마(Suprema) 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

용도및 특징
인증
색상

상품 상세설명

 

   슈프리마 특징    


우수한 내구성과 전단강도가 뛰어남


높은 성토구간(H=3~5M) 및 낮은 절토구간(H=1.5M이내)에 Retaining wall설치가 용이함

■ 강력한 유닛 및 기계적 방식의 커넥터를 사용

 1블럭 + 1커넥터 및 그리드설치로 견고한 구조의 경관옹벽 시공가능

미국 ICI획득 및 ICC평가 서비스 LLC(ICC-ES) 준수 

    *ICC-ES : 미국 최고의 건축자재 평가기관    슈프리마 규격                                                                                                       

e906214429506a5fb2ceeae8bafccad6_1499042920_7996.jpg

    슈프리마캡 규격    


e906214429506a5fb2ceeae8bafccad6_1499042920_8323.jpg

​    제품 색상   


58d51cc76dc9de341a8ddc2b401c78b7_1515054639_2167.jpg

    Free standing wall 시공단면도    


c49d9486073874a251819deb30d41adf_1513752688_222.jpg

    Retaining wall 시공단면도   


c49d9486073874a251819deb30d41adf_1513752729_9372.jpg
    Step 시공단면도   


c49d9486073874a251819deb30d41adf_1513752769_5335.jpg