Χ

미니크레타(Mini Creta) > 제품소개

본문 바로가기

HOME > 제품소개 > 미니크레타(Mini Creta) > 제품소개

미니크레타(Mini Creta) > 제품소개

쇼핑몰 검색

미니크레타(Mini Creta) 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

용도및 특징
인증
색상

상품 상세설명


   미니크레타 특징   


미니크레타는 크레타와 조합시공으로 기하학적 패턴구현으로 다양한 경관연출

 

34cc8dcd57bbc872b2792070cb56606c_1516322114_3185.jpg
 

다양한 컬러를 블랜딩한 경관옹벽블록

Free-Standing Wall System의 경관옹벽블럭

조경용블럭으로 정원, 공원, 가로 등에 시공으로 차별화된 주변환경 연출


 마감블록은 아키텍쳐캡을 사용 _ 용도에 따라 스프릿타입, 라운딩타입을 결정

 

 1블럭 + 1커넥터로 견고함까지 겸비한 경관옹벽블럭 ​ 

 

       374ee4eb87d9cc80586f0d3ef89eab52_1522711406_7189.jpg
 

 아키텍쳐필러와 함께 시공이 가능하며 기둥역할 및 코너블럭으로 이용하여 조화로운 경관연출


  

   미니크레타 규격   

374ee4eb87d9cc80586f0d3ef89eab52_1522710361_024.jpg
 

 

   아키텍쳐캡 규격   
  e906214429506a5fb2ceeae8bafccad6_1499041729_2706.jpg

   제품 색상   

 

5fed71a3773669fd39feb59ed37bc030_1551244486_1743.jpg 5fed71a3773669fd39feb59ed37bc030_1551244485_9081.jpg 5fed71a3773669fd39feb59ed37bc030_1551244511_5739.jpg
 

 

    Free standing wall  시공단면도     

abb60435ea6044bd530834576c88af94_1551674884_3205.jpg

    Retaining wall  시공단면도    

 

c49d9486073874a251819deb30d41adf_1513745540_4536.jpg
                                                               ※ 현장여건에 따라 다소 다를 수 있습니다. 현장별 구조계산이 필요할 수 있습니다.


    Step  시공단면도    

 

abb60435ea6044bd530834576c88af94_1551674901_3719.jpg